Rozloučení se starým rokem v NO Louny 31. 12. 2021 

1. neděle adventní v kostele CČSH v Lounech 28. 11. 2021 

Přednáška PhDr. Martina Jindry v kostele CČSH 4. 11. 2021. 

Výroční shromáždění náboženské obce Louny 30. 5. 2021  

Křest manželů Polívkových v neděli 30. 5. 2021 

NOC KOSTELŮ 2021 

Foto: Ladislav Bába, Louny 

"Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu!" (Ž 103, 1)

V sobotu 15. 5. 2021 přijali v kostele Dr. K. Farského v Lounech svátost manželství Eva Beerová a Patrik Dominec. Novomanželům blahopřejeme k jejich rozhodnutí pro společný život, které stvrdili slibem před Bohem i před církví. Kéž jsou jeden druhému darem a pomocí od Hospodina, který je jednoho pro druhého našel a přivedl až ke dni jejich svatby. (HS)

Foto: L. Bába

Boží hod velikonoční v kostele CČSH v Lounech 4. 4. 2021 s obnovou křestních slibů a slavením Večeře Páně. 

1. Neděle postní

Silvestrovská pobožnost a rozloučení se starým rokem 

Předání Betlémského světla v husitském kostele v Lounech o 4. neděli adventní a výroba lampiček na půlnoční mši 

1. neděle adventní - 29. 11. 2020
"Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každý tvor uzří spasení Boží." (Lukáš 3, 4. 6)

Abychom se připravovali na Kristův příchod, činili pokání a chodili po Božích cestách modleme se k Hospodinu!

Vernisáž znovuotevření výstavy Osudy Židů na Lounsku 6/9/2020 11h. - Obřadní síň Židovského hřbitova Louny 


FOTOGALERIE

V neděli 5. 7. 2020 si náboženská obec Louny připomněla 605. výročí mučednické smrti M. Jana Husa bohoslužbou, po níž jsme položili květiny u pomníku reformátora na lounském náměstí. Vzpomínky se zúčastnili oba místostarostové města, Mgr. Vladimír A. Hons a Mgr. et Bc. Milan Rychtařík.
(Foto Ladislav Bába) 

FOTOGALERIE

Návštěva praprasynovce TGM, pana Tomáše Masaryka z Lučence, v Lounech 6. 3.
2020. 

"V pátek 6. 3. 2020 navštívil Louny pan Tomáš Masaryk, praprasynovec
prezidenta Masaryka. Pan Masaryk se zástupci města uctil památku svého
předka u pomníku, odhaleného před dvěma lety při příležitosti 100. výročí
založení Československa, a besedoval se žáky gymnázia V. Hlavatého. Jeho
pobyt v Lounech byl zakončen ve sboru Dr. K. Farského, kde se konala beseda
s občany. Na úvod rozhovoru pana Masaryka s přítomnými návštěvníky kostela
seznámila farářka Helena Smolová posluchače s historií vztahů Církve
československé a Tomáše Garrigua Masaryka a také připomněla pohnuté chvíle
jeho úmrtí v září 1937, které hluboce zasáhlo členy zdejší náboženské obce,
jak dokládají zápisy v Kronice. Podvečer v husitském sboru zpříjemnil svým
vystoupením chrámový pěvecký sbor pod vedením předsedkyně a varhanice Ivany
Derflerové. 


FOTOGALERIE

Předmět: modlitebna - 24. února 2020
"Naše nové židle v modlitebně sboru jsou lehké, pohodlné, mobilní!" 

FOTOGALERIE

Pobožnost na závěr roku a silvestrovský přípitek 31. prosince 2019

FOTOGALERIE

Půlnoční mše - 24. prosince 2019

FOTOGALERIE

Fotografie z koncertu "UŽ TO ZVONÍ, UŽ TO CINKÁ" 

13. 12. 2019 17:00 - 18:00 hodin

kostel CČSH Louny

již tradiční adventní varhanní koncert provedli žáci a žákyně ze tříd paní učitelky Ivany Derflerové a Martiny Podané, zpěvačky a zpěváci ze tříd Paní učitelky Marcely Brýdové a Veroniky Studené a recitátoři ze tříd paní učitelky Mileny Syrovátkové a Oksany Xenie Kaplanové. Za fotografie děkujeme "Lonské Sojce".


FOTOGALERIE

Betlémské světlo v kostele CČSH v Lounech při bohoslužbě o 4. neděli adventní 22. 12. 2019. 

FOTOGALERIE

Koncert Chrámového pěveckého sboru pod vedením Ivany Derflerové 8. 12. 2019 

FOTOGALERIE

Oslava znovuposvěcení sboru 28. 11. 2019 

FOTOGALERIE

1. neděle adventní u nás v kostele - neděle 1. prosince 2019

FOTOGALERIE

Zasvěcení Bohu a lidem za účasti biskupa Pražské diecéze - kostel CČSH Louny - čtvrtek 28.11.2019 

FOTOGALERIE

Přednáška PhDr. Martina Jindry o duchovní cestě M. Bílka a jeho rodiny 19. 11. 2019 

FOTOGALERIE

z koncertu pěveckého sboru "HARMONIE" pod vedením Jiřího Kurky a Kateřiny Štolové a Tria CUM AMORE (Kateřina Štolová, Miroslav Sochr a Martina Podaná) k výročí 17.listopadu 1939 a 1989. Koncert proběhl v kostele CČSH v Lounech v sobotu 16. listopadu 2019.

FOTOGALERIE

DIVICE - zasvěcení kaple - NO CČSH Louny - 8.11.2019


Otevření kaple v Divicích

Asi deset kilometrů od Loun se nachází malebná obec Divice se středověkou tvrzí. V roce 1930 si zde příslušníci nově založené Církve československé postavili malou kapličku, v níž se scházeli k bohoslužbám a dalším obřadům. Postavení kaple předcházely "boje o kapli", velmi podobné těm, které jsou známé také z jiných měst a míst tehdejšího Československa. Katolickou kapli sv. Anny po roztržce o annenské pouti r. 1929 museli příslušníci nové církve opustit. Stavba vlastní kapličky trvala jen několik měsíců. Podle obecní kroniky požádali Divičtí 26. ledna 1930 o povolení ke stavbě a již 19. května 1930 byla kaple slavnostně vysvěcena za účasti československého faráře Pokorného jako zástupce tehdejšího patriarchy Procházky. Náklady na stavbu činily 15 000 K a Divičtí je pokryly z výtěžků zábav a ze sbírek. Menší zvon do kaple opatřil bratr Kočárek a na větší se složili ostatní bratři a sestry společně.

Na dobových fotografiích je vidět fasádní nápis "Živ buď národ posvěcený Bohu. Malá, ale naše!", vyjadřující úmysl divických věřících mít vlastní Boží stánek téměř rodinného charakteru. Pro obec tak malou, jako jsou Divice, je tato církevní stavba naprosto přiměřená.

Obec Divice dlouho patřila do obvodu náboženské obce Cítoliby. V roce 2016 se pozemky i se stavbou staly administrativní chybou při zápisu do listu vlastnictví majetkem náboženské obce Louny. Když jsme se stali vlastníky, rozhodli jsme se kapli opravit. Její stav byl totiž neutěšený. Děravou střechou tekla dešťová voda, na kapli chyběly svody a dveře již pár let předtím musel nechat starosta obce provizorně zatlouci, protože je poškodila místní omladina, která využívala opuštěnou kapli jako místo svých setkání.

Naší žádosti o dotaci na opravu, žel, Krajský úřad v Ústí nad Labem nevyhověl. Pomohla nám Pražská diecéze, která poskytla prostředky z diecézních fondů, za něž byly uhrazeny klempířské práce. Zednické práce zaplatila náboženská obec. Kapli jsme vyzdobili obrazy z Taizé a zavěsili jsme v ní nový kříž.

V pátek 8. listopadu 2019 jsme kapli za účasti věřících z Loun i z Divic společně s bratrem a sestrou z ekumeny zasvětili službě Bohu a lidem. V historických dokumentech jsme nenašli žádné pojmenování kapličky, ani dedikaci. Rozhodli jsme se ji tedy věnovat památce československých legionářů také proto, že se nedaleko kaple nachází rodný dům jednoho z padlých v bitvě u Zborova, divického občana Svítka. Do kaple jsme přenesli tři svíce, které byly zapáleny na lounském náměstí u pomníku M. Jana Husa 2. července 2017 v den 100. výročí památné zborovské bitvy. Každá z nich připomíná jednoho padlého legionáře z Loun a okolí. Nyní jsou svíce spolu s prstí ze zborovského bojiště na oltáři v kapli.

Bohoslužbu doprovodil zpěvem národních písní chrámový pěvecký sbor z Loun pod vedením Ivany Derflerové. Rádi bychom konali v kapli bohoslužby a příležitostné koncerty.

Děkujeme všem, kdo přispěli k obnově kaple a kdo se podíleli na slavnostní bohoslužbě!

Helena Smolová, farářka

FOTOGALERIE

Léčivé byliny - jak zvládat nemoci bez léků

přednáška brněnského biskupa Juraje Dovaly 7.listopadu 2019 od 17 hodin.

FOTOGALERIE

Narozeniny sester Evy Sklenkové a Ivany Derflerové v neděli 15. 9. 2019 

FOTOGALERIE

Fotografie z komentované prohlídky 12/9/2019 "Osudy Židů na Lounsku" 

FOTOGALERIE

čerstvě opravená kaple v Divicích - stav září 2019

FOTOGALERIE

Novomanželé Kebrlovi

V sobotu 3. 8. 2019 si pod širým nebem v Lounech slíbili manželskou lásku, věrnost a oddanost 

v celém dalším společném životě PAVEL KEBRLE a ELIŠKA, roz. Pavelková. Novomanželům 

blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání! Rada starších NO Louny. 

FOTOGALERIE

V sobotu 17. 8. 2019 uspořádala náboženská obec Louny výtvarnou dílničku pro
děti. Sešli jsme se opravdu v minimálním počtu, protože se několik
přihlášených zájemců z různých důvodů na poslední chvíli omluvilo. Ti, kteří
přišli, si to užili, jak dokládá jejich tvůrčí zápal i výsledky práce.
Obrázek kaple v Peruci, zhotovený zajímavou technikou koláže, stejně jako
obrázek letního pole s chrpami a vlčími máky nyní zdobí oltář lounského kostela.

Helena Smolová, farářka 

FOTOGALERIE

rekonstrukce našeho kostela - stav ke dni 17. srpnu 2019

FOTOGALERIE

Oslava narozenin sestry Klazarové 4. 8. 2019 

FOTOGALERIE

V letních měsících 2019 probíhá rekonstrukce kaple v Divicích, okr. Louny. Po
prázdninách chceme kapli slavnostně otevřít za účasti pražského biskupa doc.
ThDr. Davida Tonzara, Th. D. Na opravu kaple přispěla Pražská diecéze CČSH. 

FOTOGALERIE

Bohoslužba na Krakovci 5.7.2019 

FOTOGALERIE

Pietní shromáždění u pomníku M. Jan Husa v Lounech 6. 7. 2019 

FOTOGALERIE

Grilování za kostelem 6. 7. 2019 

FOTOGALERIE

Oslava narozenin br. Klazara a sestry Štemberové 

Louny - 16.června 2019

FOTOGALERIE

Noc kostelů 2019
další malé fotoalbum z Noci kostelů v Lounech - pátek 24.5.2019

Noc kostelů 2019 v Lounech

Do letošního ročníku Noci kostelů vstoupila náboženská obec Louny s bohatým programem, který chtěl zaujmout všechny věkové skupiny návštěvníků. Pro děti byl připraven vědomostní kvíz, v němž si mohly zasoutěžit o zajímavé ceny. Dospělým jsme nabídli dvě historické přednášky reagující na významná výročí, jež si připomínáme v roce 2019. PhDr. Jan Mareš, Ph. D. promluvil o počátku husitských válek na Lounsku v roce 1419, Mgr. Vladimír A. Hons se věnoval 80. výročí německé okupace v Lounech. Sestra farářka svou přednáškou o ekumenické komunitě v Taizé s promítáním fotografií a videa o vztahu komunity a Československa tématicky uvedla noční modlitbu v duchu Taizé, která proběhla v římskokatolickém kostele sv. Mikuláše. Na přípravě této modlitby se podíleli duchovní obou církví a laici z římskokatolické farnosti.

Tradičním partnerem Noci kostelů byla Základní umělecká škola v Lounech, která celý program uvedla varhanním koncertem svých žáků. Noci kostelů v Lounech se zúčastnilo asi 400 lidí. Měli jsme tu čest přivítat mezi námi také bratra patriarchu, který se v Lounech zastavil při své cestě z Bíliny, kde přednášel.

Náboženská obec Louny děkuje městu Louny za finanční podporu, kterou poskytlo ve prospěch akce.

Helena Smolová, farářka NO Louny

FOTOGALERIE

Noc kostelů 2019
24. května 2019

FOTOGALERIE

Noc kostelů 2019
24. 5. 2019 17:00 - 23:59
kostel CČSH Louny

"Prázdninové varhany"

Na tradiční akci Noci kostelů vystoupili mj. žáci a žákyně ZUŠ Louny ze třídy  Ivany Derflerové a Martiny Podané, dále vystoupili žáci pěveckých tříd Marcely Brýdové a Veroniky Studené. 

Koncert zpestřili svým vystoupením žáci LDO Oksany Kaplanové a Mileny Syrovátkové.

Autor fotografií:  Ladislav Bába

FOTOGALERIE

Benefiční koncert Harmonie již po desáté

Každoroční akce Pěveckého sboru HARMONIE Louny ve prospěch Svazu tělesně postižených v Lounech se letos uskutečnila 5. května v kostele Církve československé husitské v Lounech. Oba sbormistři, Jiří Kurka a Kateřina Štolová, se sborem nacvičili skladby různých žánrů. Na své si tak přišli posluchači různého věku a zájmů, jichž se sešel takový počet, že hlediště bylo téměř zaplněno.

Program koncertu byl letos zpestřen milým hostem. Poprvé vystoupil také Ženský komorní sbor z Jirkova pod vedením Šárky Navarové. Koncert proběhl ve vzájemné přátelské atmosféře. Sboristky a sboristé předali obecenstvu radost z hudby a posluchači na oplátku věnovali účinkujícím soustředěnou pozornost a odměnili je upřímným potleskem.

Výtěžek z koncertu v hodnotě 4.570 Kč byl předán paní Zdeně Mocňákové ze Svazu tělesně postižených.Částka bude použita na dopravu "Senior taxi".

Po koncertu sboristy ochotně provedl historickým centrem Loun pan Jan Mareš, ředitel místního archivu. Po závěrečném pohoštění a posezení si oba sbory ještě společně zazpívaly.

Míla Pecinová 

FOTOGALERIE

fotoalbum ze křtin Justýnky Nelly, které proběhly 21.dubna 2019 v našem kostele. 
Autor fotografií Ladislav Bába.

FOTOGALERIE

České dějiny. Nizozemské dějiny. Přednáška dr. Petera Morée. V pátek 12.dubna 2019.  

FOTOGALERIE

Přednáška ThDr. Heleny Smolové, Th. D. o Třicetileté válce pro Spolek rodáků a přátel města Loun a okolí 9. 4. 2019 v kostele CČSH v Lounech. 

FOTOGALERIE

Na výročním shromáždění náboženské obce členové vyslechli duchovenskou
zprávu, zprávu o činnosti Rady starších a zprávu o hospodaření náboženské
obce za rok 2018, které byly jednomyslně přijaty. Zprávy jsou dostupné pro
členy církve v kanceláři farního úřadu. Na základě nařízení "GDPR" nebudou
zveřejněny na webových stránkách. Děkujeme. NO CČSH Louny

FOTOGALERIE

Oslava narozenin sestry Jiřiny Honsové v lounském kostele v neděli 17. 2. 2019. 

FOTOGALERIE

Přednáška bratra Lukáše Bujny "Izrael, země zaslíbená" - 1. února 2019 -18 hodin

FOTOGALERIE

Ekumenická bohoslužba 23.ledna 2019

FOTOGALERIE

Rozloučení se starým rokem 31. 12. 2018, pobožnost a posezení na závěr roku 

FOTOGALERIE

Půlnoční 24. 12. 2018 

FOTOGALERIE

4. neděle adventní v kostele CČSH v Lounech - 23. 12. 2018

FOTOGALERIE

Koncert Elišky Drbohlavové a Jaroslava Parmy v kostele CČSH v Lounech 21. 12. 2018