Výroční shromáždění náboženské obce Louny 30. 5. 2021  

Křest manželů Polívkových v neděli 30. 5. 2021 

NOC KOSTELŮ 2021 

Foto: Ladislav Bába, Louny 

"Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu!" (Ž 103, 1)

V sobotu 15. 5. 2021 přijali v kostele Dr. K. Farského v Lounech svátost manželství Eva Beerová a Patrik Dominec. Novomanželům blahopřejeme k jejich rozhodnutí pro společný život, které stvrdili slibem před Bohem i před církví. Kéž jsou jeden druhému darem a pomocí od Hospodina, který je jednoho pro druhého našel a přivedl až ke dni jejich svatby. (HS)

Foto: L. Bába

Boží hod velikonoční v kostele CČSH v Lounech 4. 4. 2021 s obnovou křestních slibů a slavením Večeře Páně. 

1. Neděle postní

Silvestrovská pobožnost a rozloučení se starým rokem 

Předání Betlémského světla v husitském kostele v Lounech o 4. neděli adventní a výroba lampiček na půlnoční mši 

1. neděle adventní - 29. 11. 2020
"Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každý tvor uzří spasení Boží." (Lukáš 3, 4. 6)

Abychom se připravovali na Kristův příchod, činili pokání a chodili po Božích cestách modleme se k Hospodinu!

Vernisáž znovuotevření výstavy Osudy Židů na Lounsku 6/9/2020 11h. - Obřadní síň Židovského hřbitova Louny 


FOTOGALERIE

V neděli 5. 7. 2020 si náboženská obec Louny připomněla 605. výročí mučednické smrti M. Jana Husa bohoslužbou, po níž jsme položili květiny u pomníku reformátora na lounském náměstí. Vzpomínky se zúčastnili oba místostarostové města, Mgr. Vladimír A. Hons a Mgr. et Bc. Milan Rychtařík.
(Foto Ladislav Bába) 

FOTOGALERIE

Návštěva praprasynovce TGM, pana Tomáše Masaryka z Lučence, v Lounech 6. 3.
2020. 

"V pátek 6. 3. 2020 navštívil Louny pan Tomáš Masaryk, praprasynovec
prezidenta Masaryka. Pan Masaryk se zástupci města uctil památku svého
předka u pomníku, odhaleného před dvěma lety při příležitosti 100. výročí
založení Československa, a besedoval se žáky gymnázia V. Hlavatého. Jeho
pobyt v Lounech byl zakončen ve sboru Dr. K. Farského, kde se konala beseda
s občany. Na úvod rozhovoru pana Masaryka s přítomnými návštěvníky kostela
seznámila farářka Helena Smolová posluchače s historií vztahů Církve
československé a Tomáše Garrigua Masaryka a také připomněla pohnuté chvíle
jeho úmrtí v září 1937, které hluboce zasáhlo členy zdejší náboženské obce,
jak dokládají zápisy v Kronice. Podvečer v husitském sboru zpříjemnil svým
vystoupením chrámový pěvecký sbor pod vedením předsedkyně a varhanice Ivany
Derflerové. 


FOTOGALERIE

Předmět: modlitebna - 24. února 2020
"Naše nové židle v modlitebně sboru jsou lehké, pohodlné, mobilní!" 

FOTOGALERIE

Pobožnost na závěr roku a silvestrovský přípitek 31. prosince 2019

FOTOGALERIE

Půlnoční mše - 24. prosince 2019

FOTOGALERIE

Fotografie z koncertu "UŽ TO ZVONÍ, UŽ TO CINKÁ" 

13. 12. 2019 17:00 - 18:00 hodin

kostel CČSH Louny

již tradiční adventní varhanní koncert provedli žáci a žákyně ze tříd paní učitelky Ivany Derflerové a Martiny Podané, zpěvačky a zpěváci ze tříd Paní učitelky Marcely Brýdové a Veroniky Studené a recitátoři ze tříd paní učitelky Mileny Syrovátkové a Oksany Xenie Kaplanové. Za fotografie děkujeme "Lonské Sojce".


FOTOGALERIE

Betlémské světlo v kostele CČSH v Lounech při bohoslužbě o 4. neděli adventní 22. 12. 2019. 

FOTOGALERIE

Koncert Chrámového pěveckého sboru pod vedením Ivany Derflerové 8. 12. 2019 

FOTOGALERIE

Oslava znovuposvěcení sboru 28. 11. 2019 

FOTOGALERIE

1. neděle adventní u nás v kostele - neděle 1. prosince 2019

FOTOGALERIE

Zasvěcení Bohu a lidem za účasti biskupa Pražské diecéze - kostel CČSH Louny - čtvrtek 28.11.2019 

FOTOGALERIE

Přednáška PhDr. Martina Jindry o duchovní cestě M. Bílka a jeho rodiny 19. 11. 2019 

FOTOGALERIE

z koncertu pěveckého sboru "HARMONIE" pod vedením Jiřího Kurky a Kateřiny Štolové a Tria CUM AMORE (Kateřina Štolová, Miroslav Sochr a Martina Podaná) k výročí 17.listopadu 1939 a 1989. Koncert proběhl v kostele CČSH v Lounech v sobotu 16. listopadu 2019.

FOTOGALERIE

DIVICE - zasvěcení kaple - NO CČSH Louny - 8.11.2019


Otevření kaple v Divicích

Asi deset kilometrů od Loun se nachází malebná obec Divice se středověkou tvrzí. V roce 1930 si zde příslušníci nově založené Církve československé postavili malou kapličku, v níž se scházeli k bohoslužbám a dalším obřadům. Postavení kaple předcházely "boje o kapli", velmi podobné těm, které jsou známé také z jiných měst a míst tehdejšího Československa. Katolickou kapli sv. Anny po roztržce o annenské pouti r. 1929 museli příslušníci nové církve opustit. Stavba vlastní kapličky trvala jen několik měsíců. Podle obecní kroniky požádali Divičtí 26. ledna 1930 o povolení ke stavbě a již 19. května 1930 byla kaple slavnostně vysvěcena za účasti československého faráře Pokorného jako zástupce tehdejšího patriarchy Procházky. Náklady na stavbu činily 15 000 K a Divičtí je pokryly z výtěžků zábav a ze sbírek. Menší zvon do kaple opatřil bratr Kočárek a na větší se složili ostatní bratři a sestry společně.

Na dobových fotografiích je vidět fasádní nápis "Živ buď národ posvěcený Bohu. Malá, ale naše!", vyjadřující úmysl divických věřících mít vlastní Boží stánek téměř rodinného charakteru. Pro obec tak malou, jako jsou Divice, je tato církevní stavba naprosto přiměřená.

Obec Divice dlouho patřila do obvodu náboženské obce Cítoliby. V roce 2016 se pozemky i se stavbou staly administrativní chybou při zápisu do listu vlastnictví majetkem náboženské obce Louny. Když jsme se stali vlastníky, rozhodli jsme se kapli opravit. Její stav byl totiž neutěšený. Děravou střechou tekla dešťová voda, na kapli chyběly svody a dveře již pár let předtím musel nechat starosta obce provizorně zatlouci, protože je poškodila místní omladina, která využívala opuštěnou kapli jako místo svých setkání.

Naší žádosti o dotaci na opravu, žel, Krajský úřad v Ústí nad Labem nevyhověl. Pomohla nám Pražská diecéze, která poskytla prostředky z diecézních fondů, za něž byly uhrazeny klempířské práce. Zednické práce zaplatila náboženská obec. Kapli jsme vyzdobili obrazy z Taizé a zavěsili jsme v ní nový kříž.

V pátek 8. listopadu 2019 jsme kapli za účasti věřících z Loun i z Divic společně s bratrem a sestrou z ekumeny zasvětili službě Bohu a lidem. V historických dokumentech jsme nenašli žádné pojmenování kapličky, ani dedikaci. Rozhodli jsme se ji tedy věnovat památce československých legionářů také proto, že se nedaleko kaple nachází rodný dům jednoho z padlých v bitvě u Zborova, divického občana Svítka. Do kaple jsme přenesli tři svíce, které byly zapáleny na lounském náměstí u pomníku M. Jana Husa 2. července 2017 v den 100. výročí památné zborovské bitvy. Každá z nich připomíná jednoho padlého legionáře z Loun a okolí. Nyní jsou svíce spolu s prstí ze zborovského bojiště na oltáři v kapli.

Bohoslužbu doprovodil zpěvem národních písní chrámový pěvecký sbor z Loun pod vedením Ivany Derflerové. Rádi bychom konali v kapli bohoslužby a příležitostné koncerty.

Děkujeme všem, kdo přispěli k obnově kaple a kdo se podíleli na slavnostní bohoslužbě!

Helena Smolová, farářka

FOTOGALERIE

Léčivé byliny - jak zvládat nemoci bez léků

přednáška brněnského biskupa Juraje Dovaly 7.listopadu 2019 od 17 hodin.

FOTOGALERIE

Narozeniny sester Evy Sklenkové a Ivany Derflerové v neděli 15. 9. 2019 

FOTOGALERIE

Fotografie z komentované prohlídky 12/9/2019 "Osudy Židů na Lounsku" 

FOTOGALERIE

čerstvě opravená kaple v Divicích - stav září 2019

FOTOGALERIE

Novomanželé Kebrlovi

V sobotu 3. 8. 2019 si pod širým nebem v Lounech slíbili manželskou lásku, věrnost a oddanost 

v celém dalším společném životě PAVEL KEBRLE a ELIŠKA, roz. Pavelková. Novomanželům 

blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání! Rada starších NO Louny. 

FOTOGALERIE

V sobotu 17. 8. 2019 uspořádala náboženská obec Louny výtvarnou dílničku pro
děti. Sešli jsme se opravdu v minimálním počtu, protože se několik
přihlášených zájemců z různých důvodů na poslední chvíli omluvilo. Ti, kteří
přišli, si to užili, jak dokládá jejich tvůrčí zápal i výsledky práce.
Obrázek kaple v Peruci, zhotovený zajímavou technikou koláže, stejně jako
obrázek letního pole s chrpami a vlčími máky nyní zdobí oltář lounského kostela.

Helena Smolová, farářka 

FOTOGALERIE

rekonstrukce našeho kostela - stav ke dni 17. srpnu 2019

FOTOGALERIE

Oslava narozenin sestry Klazarové 4. 8. 2019 

FOTOGALERIE

V letních měsících 2019 probíhá rekonstrukce kaple v Divicích, okr. Louny. Po
prázdninách chceme kapli slavnostně otevřít za účasti pražského biskupa doc.
ThDr. Davida Tonzara, Th. D. Na opravu kaple přispěla Pražská diecéze CČSH. 

FOTOGALERIE

Bohoslužba na Krakovci 5.7.2019 

FOTOGALERIE

Pietní shromáždění u pomníku M. Jan Husa v Lounech 6. 7. 2019 

FOTOGALERIE

Grilování za kostelem 6. 7. 2019 

FOTOGALERIE

Oslava narozenin br. Klazara a sestry Štemberové 

Louny - 16.června 2019

FOTOGALERIE

Noc kostelů 2019
další malé fotoalbum z Noci kostelů v Lounech - pátek 24.5.2019

Noc kostelů 2019 v Lounech

Do letošního ročníku Noci kostelů vstoupila náboženská obec Louny s bohatým programem, který chtěl zaujmout všechny věkové skupiny návštěvníků. Pro děti byl připraven vědomostní kvíz, v němž si mohly zasoutěžit o zajímavé ceny. Dospělým jsme nabídli dvě historické přednášky reagující na významná výročí, jež si připomínáme v roce 2019. PhDr. Jan Mareš, Ph. D. promluvil o počátku husitských válek na Lounsku v roce 1419, Mgr. Vladimír A. Hons se věnoval 80. výročí německé okupace v Lounech. Sestra farářka svou přednáškou o ekumenické komunitě v Taizé s promítáním fotografií a videa o vztahu komunity a Československa tématicky uvedla noční modlitbu v duchu Taizé, která proběhla v římskokatolickém kostele sv. Mikuláše. Na přípravě této modlitby se podíleli duchovní obou církví a laici z římskokatolické farnosti.

Tradičním partnerem Noci kostelů byla Základní umělecká škola v Lounech, která celý program uvedla varhanním koncertem svých žáků. Noci kostelů v Lounech se zúčastnilo asi 400 lidí. Měli jsme tu čest přivítat mezi námi také bratra patriarchu, který se v Lounech zastavil při své cestě z Bíliny, kde přednášel.

Náboženská obec Louny děkuje městu Louny za finanční podporu, kterou poskytlo ve prospěch akce.

Helena Smolová, farářka NO Louny

FOTOGALERIE

Noc kostelů 2019
24. května 2019

FOTOGALERIE

Noc kostelů 2019
24. 5. 2019 17:00 - 23:59
kostel CČSH Louny

"Prázdninové varhany"

Na tradiční akci Noci kostelů vystoupili mj. žáci a žákyně ZUŠ Louny ze třídy  Ivany Derflerové a Martiny Podané, dále vystoupili žáci pěveckých tříd Marcely Brýdové a Veroniky Studené. 

Koncert zpestřili svým vystoupením žáci LDO Oksany Kaplanové a Mileny Syrovátkové.

Autor fotografií:  Ladislav Bába

FOTOGALERIE

Benefiční koncert Harmonie již po desáté

Každoroční akce Pěveckého sboru HARMONIE Louny ve prospěch Svazu tělesně postižených v Lounech se letos uskutečnila 5. května v kostele Církve československé husitské v Lounech. Oba sbormistři, Jiří Kurka a Kateřina Štolová, se sborem nacvičili skladby různých žánrů. Na své si tak přišli posluchači různého věku a zájmů, jichž se sešel takový počet, že hlediště bylo téměř zaplněno.

Program koncertu byl letos zpestřen milým hostem. Poprvé vystoupil také Ženský komorní sbor z Jirkova pod vedením Šárky Navarové. Koncert proběhl ve vzájemné přátelské atmosféře. Sboristky a sboristé předali obecenstvu radost z hudby a posluchači na oplátku věnovali účinkujícím soustředěnou pozornost a odměnili je upřímným potleskem.

Výtěžek z koncertu v hodnotě 4.570 Kč byl předán paní Zdeně Mocňákové ze Svazu tělesně postižených.Částka bude použita na dopravu "Senior taxi".

Po koncertu sboristy ochotně provedl historickým centrem Loun pan Jan Mareš, ředitel místního archivu. Po závěrečném pohoštění a posezení si oba sbory ještě společně zazpívaly.

Míla Pecinová 

FOTOGALERIE

fotoalbum ze křtin Justýnky Nelly, které proběhly 21.dubna 2019 v našem kostele. 
Autor fotografií Ladislav Bába.

FOTOGALERIE

České dějiny. Nizozemské dějiny. Přednáška dr. Petera Morée. V pátek 12.dubna 2019.  

FOTOGALERIE

Přednáška ThDr. Heleny Smolové, Th. D. o Třicetileté válce pro Spolek rodáků a přátel města Loun a okolí 9. 4. 2019 v kostele CČSH v Lounech. 

FOTOGALERIE

Na výročním shromáždění náboženské obce členové vyslechli duchovenskou
zprávu, zprávu o činnosti Rady starších a zprávu o hospodaření náboženské
obce za rok 2018, které byly jednomyslně přijaty. Zprávy jsou dostupné pro
členy církve v kanceláři farního úřadu. Na základě nařízení "GDPR" nebudou
zveřejněny na webových stránkách. Děkujeme. NO CČSH Louny

FOTOGALERIE

Oslava narozenin sestry Jiřiny Honsové v lounském kostele v neděli 17. 2. 2019. 

FOTOGALERIE

Přednáška bratra Lukáše Bujny "Izrael, země zaslíbená" - 1. února 2019 -18 hodin

FOTOGALERIE

Ekumenická bohoslužba 23.ledna 2019

FOTOGALERIE

Rozloučení se starým rokem 31. 12. 2018, pobožnost a posezení na závěr roku 

FOTOGALERIE

Půlnoční 24. 12. 2018 

FOTOGALERIE

4. neděle adventní v kostele CČSH v Lounech - 23. 12. 2018

FOTOGALERIE

Koncert Elišky Drbohlavové a Jaroslava Parmy v kostele CČSH v Lounech 21. 12. 2018 

FOTOGALERIE

14. 12. 2018 17:00 - 18:00 hodin

Už to zvoní ,už to cinká

Na tradičním adventním varhanním koncertu účinkovali varhaníci a varhanice z klavírních tříd Ivany Derflerové a Martiny Podané, zpěvačky a zpěváci ze tříd Marcely Brýdové a Veroniky Studené a recitátoři ze tříd Mileny Syrovátkové a Oksany Kaplanové ZUŠ Louny.  

FOTOGALERIE

Adventní setkání náboženské obce 16. 12. 2018 

FOTOGALERIE

Koncert Chrámového pěveckého sboru "Oblečte Vánoce do písní" 

v kostele CČSH v Lounech 9. 12. 2018 

FOTOGALERIE

21. 11. 2018 17:00 - 18:00 hodin

Koncert na počest 100. výročí založení republiky

Kostel CČSH

Autorský koncert Vlasty Bachtíkové a dalších lounských mladých autorů. Hostem koncertu byli: flétnový soubor Vlasty Bachtíkové Flauto Libeniensis Praha a žáci ZUŠ Ilji Hurníka Praha. ZUŠ pořádala koncert ve spolupráci se spolkem Stopy, z.s.. 

Koncert podpořili: Město Louny a Nadace Život umělce.

FOTOGALERIE

Koncert pěveckého sboru Harmonie při příležitosti 100. výročí založení Československa - Louny 27.10.2018

FOTOGALERIE

přednáška br.biskupa Davida Tonzara v Lounech v pátek 26.10.2018

FOTOGALERIE

Koncert Evy Henychové a Slávka Klecandry v Lounech 18. 10. 2018 

FOTOGALERIE

Křtiny Štěpánky Ivany Miriam Ž. ve sboru CČSH v Lounech v neděli 7. 10. 2018 

FOTOGALERIE

Oslava narozenin a svátku v náboženské obci 23. 9. 2018

FOTOGALERIE

v kostele Církve československé husitské v Lounech jsme pro Vás dnes 22.září 2018 připravili výstavu výtvarných prací žáků výtvarného oboru ze třídy paní učitelky Soni Racety ze ZUŠ Louny na téma "Pohyb". Přijďte se potěšit výtvarnými díly, výstava Vám bude přístupna v době otevření kostela do vánoc... 

FOTOGALERIE

Křtiny Alfréda Františka Mareše 15. 8. 2018 

FOTOGALERIE

Varhanní koncert a výtvarná dílna 

v Lounech 9. 8. 2018


Varhanní koncert a výtvarná dílna v Lounech

Letos jsme se již potřetí rozhodli obohatit prázdninový čas dětem i dospělým v Lounech nabídkou "komponovaného" programu pro celou rodinu. 9. 8. 2018 jsme uspořádali letní koncert varhanní hudby, na němž zazněly skladby barokních autorů z německé jazykové oblasti a díla francouzských hudebních skladatelů 19. století.

Souběžně s koncertem probíhala výtvarná dílna pro děti, v níž se účastníci pokusili ztvárnit chrám, kostel, podle vlastní fantazie nebo se mohli nechat inspirovat připravenými obrázky a fotografiemi nejrůznějších sakrálních staveb z celého světa. Těší nás, že si dva mladí autoři vybrali náš sbor a vytvořili jeho "3D" modely, které nyní zdobí interiér kostela.

Děti používaly rozmanité výtvarné techniky, využily prakticky všechno, co bylo možné lepit, stříhat, všelijak ohýbat nebo pomalovávat barvami. Někteří z účastníků se mírně odchýlili od tématu, takže nám v chrámu Páně zanechali obrázky domečků a kytiček nebo např. plážové obuvi, ale i tak dílnička splnila svůj účel a nyní si návštěvníci bohoslužeb a náhodní hosté mohou dílka prohlédnout při vstupu do kostela.

Zdařilý projekt mohl proběhnout díky finanční podpoře Městského úřadu v Lounech a díky obětavosti pana varhanáře Češpíra, který přijel během bezprostřední přípravy na koncert do Loun, aby svým odborným zásahem odstranil závady způsobené teplotními změnami.

Velké poděkování patří interpretce MgA. Janě Marcinkové z Klatov, a všem nadšeným posluchačům i malým výtvarníkům a jejich rodičům.

Helena Smolová


 

FOTOGALERIE

Setkání náboženské obce 6. 7. 2018 

FOTOGALERIE

Hrad Krakovec a bohoslužba na Krakovci - 5.července 2018


FOTOGALERIE

Bohoslužba k uctění památky Mistra Jana Husa v Lounech 1. 7. 2018 

FOTOGALERIE 

Čtení básnických sbírek 

Vladislava Peka 8.června 2018

 • V pátek 8. 6. 2018 uspořádala náboženská obec Louny setkání s básníkem a
  farářem naší církve Vladislavem Pekem z Královéhradecké diecéze. Mladý autor
  představil své dvě básnické sbírky "Spanilá jízda" a "Křehký balík" a
  seznámil nás také se svými životními osudy, které ho při psaní básní
  inspirovaly. Jeho úsporný styl vyjadřování, který jeden z členů náboženské
  obce přirovnal k Jiřímu Žáčkovi, nás pobavil, i když mnohdy zároveň vedl k
  zamyšlení. Asi je v naší církvi více neúprosně realistických "kazatelů" než
  rozjásaných veršotepců, kteří chtějí "budovat světlé zítřky"...? Přesto by
  si někteří věřící přáli být více povzbuzováni v situaci diaspory, v níž je
  víra tříbena jako zlato v ohni. Bratru Vladislavovi přejeme bohaté inspirace
  pro jeho básnickou i dramatickou tvorbu a děkujeme za příjemně strávené
  chvíle v Lounech. HSFOTOGALERIE

Výroční shromáždění náboženské obce Louny a oslava narozenin sestry Marie Volkmerové 22. 4. 2018 

FOTOGALERIE

Z návštěvy u sestry Venclíčkové, nejstarší členky lounské náboženské obce. Louny - 20.4.2018.

FOTOGALERIE

Koncert Chrámového pěveckého sboru náboženské obce Církve československé husitské v Lounech

koncert proběhl 15.dubna 2018 od 14 hodin v kapli M. J. Husa v Peruci...

FOTOGALERIE

Přednáška Martina Jindra v Lounech 6. 4. 2018 (prezentace knihy "Sáhnout si do ran tohoto světa") 

FOTOGALERIE

Autorské čtení Lukáše Bujny s kytarovým doprovodem Martina Lindtnera v kostele CČSH v Lounech 9. 3. 2018 

Večer poezie a hudby v Lounech

Bratra faráře Lukáše Bujnu známe jako autora Bohoslužebné knihy - lekcionáře CČSH (řady A-C) a přednášejícího na seminářích věnovaných liturgii. V roce 2017 vydala Plzeňská diecéze CČSH jeho básnickou prvotinu s názvem "Vzývání Panny".

Právě tuto sbírku přijel bratr Lukáš do Loun představit v pátek 9. března 2018. Jeho básně jsou jako by otevřeným oknem do autorovy duše. Poznávali jsme v nich krajinu jeho domova, smutné i radostné zážitky (Toulky a trable, Povzdech, Nářek a naděje, Propast, Osamělost, Ve staré čtvrti...) i vážné události jeho života, jakou bylo tragické úmrtí básníkova mladého přítele (Sečtené dny písní).

Velkým zdrojem inspirace je pro Lukáše příroda ve všech ročních a denních dobách (Předjaří, Léto, Zima...). V básni "Obleva" je únorové počasí kulisou milostného vzplanutí, báseň "Krajem Karla Hynka Máchy" se odehrává za sychravě listopadového počasí s typickými mlhami a vichrem. Je zvláštní, že autora inspiruje ponurost a nevlídné počasí. Dokonce ani v básni "Léto" nesvítí slunce, neboť "dodýchalo v zmoklém trní".

Dalším výrazným inspiračním zdrojem je pro básníka "žena". Objevuje ji jako "krajinu tajemství a údolí mnoha cest" (Krajinka). Několik básní věnoval své ženě Lucii (Hostina, Před vzplanutím, Sklizeň). Čtenář v nich nemůže neobjevit láskyplný vztah mezi Milým a Milou z Písně písní. Také další texty jsou fascinovány ženstvím a najdeme v nich erotické motivy (Česačky, Krajinka, Jáma lvová, V naději). Svou lásku básník vyznává též Sofii, vtělené moudrosti, která "neskrývá své dary jen pro hořejší svět, ale svou krásu nechává slétnout také na zemi" (Vyznání lásky Sofii).

Celá sbírka nese název "Vzývání Panny". Právě Maria je Královnou, k níž se básník utíká. K Panně putuje do Ostrova, aby jí svěřil své selhání (Pouť). Obraz Matky Boží jako bytosti hluboce lidské, která "ví o bolestech a také o nás a nezapomíná", přestože je zároveň "vysoko nad andělskými kůry", odkud "sestupuje v třpytu a sype hvězdy z klína", najdeme v básni "Carmina".

Své místo mezi Lukášovými básněmi mají také skladby, které jsou inspirované lidovými předlohami (Dřevo se listem odívá a Půlnoční mše). V řadě textů najdeme biblické motivy (Gedeonovo rouno, Strach z odpovědi, Zelený čtvrtek, Půlnoční mše, Nový Advent, Prosba a milostné básně). Dvě básně jsou uvedené jako překlady (Návnada a Mezitím).

Sbírku uzavírají tři krátké texty (Křižovatka, Nemocnice a Chrám), které jsou nejmladší částí sbírky. Vznikly v roce 2013, zatímco ostatní básně byly napsány ve dvou etapách v letech 2000 - 2006 a 2009 - 2011. Čtenář v nich rozpoznává starý žánr - apoftegmata, příběhy, které mniši v prvních staletích vyprávěli, aby vyslovili hluboké myšlenky a pravdy víry. Podobný styl používá i bratr biskup Juraj Dovala (srov. Dovala Juraj: Ticho, Prešov, 2007).

Kdo je básník? Poznáváme ho jako poutníka putujícího pouští (Poutník), mořeplavce nebo Milého z Písně písní. Pozoruje svět kolem sebe a je přitom neúprosným realistou (Funus na moři) i snílkem zároveň (Sen). Potkáváme v něm hledajícího Boha, který prochází duchovním vývojem. Zatímco v básni "Hvězdy" pohled na nebe "nepřináší naději a nezažene úzkost", v básni "Jitřní" je pohled na Slunce naplněný vědomím, že světlem je Pán, Boží Syn. Vyznání pak přechází v modlitbu ukončenou doxologií.

Z poutníka se stává toulavý klerik, jenž hlásá příchod Božího království mezi Carlsbadem a Pragou (Mořeplavec), žehná trojstěžníky a světí (!) bečky s vínem v podpalubí, slouží mši a nese kříž nebo jindy jako cestující ve vlaku přijímá zpovědi tuláků (Mlčeti zlato).

Vergilius brání toulavému klerikovi, aby se stal "papežencem", který rutinně vykonává náboženské úkony (Stesk po Arkadii). Pokorným doznáním vlastní bídy a hříchu se básník stává téměř mystikem (Alchymista). Přesto ho stále přepadají pochybnosti (Pouť na Říp nebo Confiteor) jako Ježíšovy učedníky. Nepřestává však "snít o kráse, která jediná nezná mezí".

Bratra Lukáše úžasným způsobem při jeho vystoupení v kostele v Lounech doprovodil na kytaru MgA. Martin Lindtner, kazatel Církve adventistů z Karlových Varů. Přestože jsme k pořádání autorského čtení básnické sbírky přistupovali s jistými pochybnostmi ohledně zájmu posluchačů, byli jsme příjemně překvapeni dobrou účastí. Pro přítomné byl večer s poezií a hudbou na konci pracovního týdne oázou v poušti. Děkujeme bratru faráři a jeho kolegovi, že pro nás tento večer připravili.

Helena Smolová, farářka náboženské obce

FOTOGALERIE


Přednáška o Zborově s vystoupením chrámového sboru v kostele CČSH v Lounech 23. 2. 2018 

Ohlédnutí za oslavami 100. výročí bitvy u Zborova v Lounech

V červenci 2017 se dva zástupci náboženské obce Louny - Mgr. Vladimír A. Hons a jeho syn Jiří Hons - zúčastnili oslav 100. výročí bitvy u Zborova (2. 7. 1917). Z cesty na Ukrajinu si kromě mnoha zážitků přivezli také velké množství fotografií. Protože je bratr Vláďa Hons historik a jeho syn Jirka student oboru letectví na ČVUT v Praze, nenechali jsme si ujít tuto výjimečnou příležitost a uspořádali jsme přednášku o Zborově s promítáním fotografií.

Bratr Vláďa Hons nám nejprve přiblížil okolnosti vzniku legií a připomněl hlavní události 1. světové války, včetně bitvy u Zborova, kde se vyznamenali právě českoslovenští legionáři. Jirka nám jako budoucí pilot a technik popsal cestu z Prahy do Lvova, Zborova a Tarnopole a provedl nás celým programem oslav.

Milým, dokonce dojemným doplněním přednášky bylo vystoupení chrámového pěveckého sboru při NO CČSH Louny pod vedením Mgr. Ivany Derflerové, který nacvičil národní písně, včetně skladby "Hoši od Zborova". Ruský čaj s cukrem i svíce věnované Československou legionářskou obcí k uctění památky padlých legionářů z okresu Louny nás ještě více v myšlenkách přenesly na místa vzdálená stovky kilometrů od nás.

Přednáškou o zborovské bitvě jsme vstoupili do jubilejního roku, kdy si budeme připomínat 100. výročí založení Československa, k němuž právě události 1. světové války a zborovská bitva bezprostředně směřovaly. Zároveň jsme si připomněli vznik Československé církve, do níž hned v počátcích její samostatné existence řada legionářů vstoupila.

Helena Smolová, farářka NO Louny

FOTOGALERIE

Louny očima teenagerů...

Výstava žáků ZUŠ Louny ze třídy Lenky Pichlové právě probíhá (únor 2018) v kostele Církve československé husitské v Lounech. 

FOTOGALERIE

Oslava 93. narozenin sestry Honsové 

FOTOGALERIE

Oslava 85. narozenin bratra kostelníka Václava Derflera 

FOTOGALERIE 6.1.2018

Tříkrálový koncert Ročovského pěveckého sboru v kostele CČSH v Lounech 6. 1. 2018 

FOTOGALERIE

Náš kostel v únoru 2018...

FOTOGALERIE

Výstava "Vánoční čas" 

výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Louny ze třídy Soni Racety - prosinec 2017

Výstava ČAJ - září 2017

žáci ZUŠ Louny - výtvarný obor - ze třídy paní učitelky Soni Racety vystavovali svoje práce.