Rozpočet na rok 2018

14.05.2018

Rozpočet (na rok 2018)
Za náboženskou obec NO Louny (2030)
Výnosy zahrnované do základu daně
Nájem 490500
Výnosy z přefakturace energií atp. 77200
Zdaňovaný výnos z kolumbária 39000
Prodej majetku 0
Ostatní 700
Celkem 607400
Výnosy nezahrnované do základu daně
Členské příspěvky 7000
Bohoslužebné sbírky 15000
Dary 20000
Ostatní 0
Dotace MK, kraj, obec, účelové dary, granty, BS... 1040000
Celkem 1082000
Náklady zahrnované do základu daně
Údržba a opravy - budovy a stavby 650000
Údržba a opravy - ostatní majetek 0
Provozní náklady 47000
Mzdy vč. daně ze ZČ, SP a ZČ 0
Odpisy, ZC vyřazeného majetku 0
Ostatní 0
Celkem 697000
Náklady nezahrnované do základu daně
Mzdy vč. daně ze ZČ, SP a ZČ 25000
Otop, elektřina, plyn, voda, odpad 193000
Služby spojů (poštovné, telefon, fax, internet) 26000
Administrativní a provozní režie, kancelář 81500
Pastorační a bohoslužebné výdaje 5000
Cestovné 4000
Daně, poplatky 10600
Daň z příjmů právnických osob 0
Pojištění 10400
Finanční náklady (úroky, bankovní poplatky) 3600
Údržba a opravy - budovy a majetek 660000
Údržba a opravy - ostatní majetek 0
Nákup drobného majetku 0
Nájemné 0
Odpisy, ZC vyřazeného majetku 0
Ostatní náklady (vikariát, příspěvky, dary) 55000
Celkem 1074100
Rozdíl výnosů a nákladů -81700
Ostatní požadované položky
Plánované pořízení investic
---
Vyplnil: Henrieta Zejdová; henrieta.zejdova@ccsh.cz
(mailto:henrieta.zejdova@ccsh.cz)