Hospodářský výkaz NO za rok 2017

14.05.2018

Hospodářský výkaz NO (2017)
Za náboženskou obec NO Louny (2030)
Výnosy zahrnované do základu daně
Nájem 490477
Výnosy z přefakturace energií atp. 77169
Zdaňovaný výnos z kolumbária 39050
Prodej majetku 0
Ostatní 650.84
Celkem 607346.84
Výnosy nezahrnované do základu daně
Členské příspěvky 7022
Bohoslužebné sbírky 15321
Dary 20000
Ostatní 1207
Dotace MK, kraj, obec, účelové dary, granty, BS... 60000
Celkem 103550
Náklady zahrnované do základu daně
Údržba a opravy - budovy a stavby 409346
Údržba a opravy - ostatní majetek 0
Provozní náklady 46911
Mzdy vč. daně ze ZČ, SP a ZČ 0
Odpisy, ZC vyřazeného majetku 0
Ostatní 0
Celkem 456257
Náklady nezahrnované do základu daně
Mzdy vč. daně ze ZČ, SP a ZČ 18588
Otop, elektřina, plyn, voda, odpad 192926.35
Služby spojů (poštovné, telefon, fax, internet) 25636.87
Administrativní a provozní režie, kancelář 51305.98
Pastorační a bohoslužebné výdaje 5045
Cestovné 4068
Daně, poplatky 10602
Daň z příjmů právnických osob 0
Pojištění 10382.67
Finanční náklady (úroky, bankovní poplatky) 3575.69
Údržba a opravy - budovy a majetek 101336.07
Údržba a opravy - ostatní majetek 0
Nákup drobného majetku 0
Nájemné 0
Odpisy, ZC vyřazeného majetku 0
Ostatní náklady (vikariát, příspěvky, dary) 54380
Celkem 477846.63
Rozdíl výnosů a nákladů -223206.79
Ostatní požadované položky
Splátka projektu PD (celkem za rok)
Stav účtu NO k 31.12.2017 335516.44
Stav hotovosti v pokladně NO k 31.12.2017 5552
---
Vyplnil: Henrieta Zejdová; henrieta.zejdova@ccsh.cz
(mailto:henrieta.zejdova@ccsh.cz)